Agenda 2030 i Sverige

Agenda 2030 hållbarhetsmålen gäller i Sverige sedan 2016. Många delar av samhället är nu på tå för att lära mer och börja arbeta med målen i Sverige.

Nu har en rad insatser kommit igång som ska bilda grunden för att Sverige bidrar till förverkligandet av FN-målen. Bland annat har regeringen tillsatt en särskild delegation som i ett första steg och senast den 1 mars 2017 ska arbeta fram förslag till en konkret handlingsplan. Statliga myndigheter har haft fram till den 30 augusti 2016 på sig att återrapportera till regeringen om planerna utifrån sina verksamhetsområden.

Samtidigt har regeringen våren 2016 lagt en skrivelse till riksdagen om Agenda 2030-arbetet vars motionstid i riksdagen pågår fram till den 21 september. Utrikesutskottet hanterar frågan och betänkande slutjusteras den 19 januari 2017.

I sitt tal inför FNs statspartskonferens i New York om konventionen rättigheter för personer med funktionsned-sättning sa statsrådet Åsa Regnér:

“I truly welcome the clear references in the new agenda 2030 to gender equality and the empowerment of women and girls and the clear references to people with disabilities. This is a break through.

Delegation och kansli för Agenda 2030

Regeringen har tillsatt en delegation som har fått i uppdrag av regeringen att stödja och stimulera Sveriges genomförande av FN:s globala mål för hållbar utveckling - Agenda 2030. Delegationen ska bland annat ta fram en övergripande handlingsplan för Sveriges genomförande av agendan samt uppmärksamma goda exempel på området. Målsättningen är att ha en färdig handlingsplan den 1 mars 2017, delegationens uppdrag gäller till mars 2019. Parul Sharma är ordförande för delegationen.

Lika Unikas ståndpunkt

Ett funktionshinder- och rättighetsperspektiv måste finnas med tydligt i arbetet med Agenda 2030. Alla samhällsaktörer måste börja tala högt i sin planering om funktionshinder- och rättighetsperspektivet i olika sammanhang för flickor, pojkar, kvinnor och män. Detta är en förutsättning för att nå målen i Agenda 2030 liksom att personer med funktionsnedsättning ska inkluderas fullt ut i samhället. Personer är en naturlig del av den mänskliga mångfalden och i delar av deklaration och mål som talar om ”alla” människors rätt är ett funktionshinderperspektiv självklart att ta med i program och handlingsplaner och i uppföljning och indikatorer. 

Nämns vi, så finns vi! Det här gäller i människors vardag liksom på strukturell nivå i samhället.