De allmänna principerna artikel 3 i CRPD

Ett förslag i MFDs rapport till regeringen juni 2016 gällande nya funktionshinderspolitiken är att integrera artikel 3 från konventionen tydligt i nya strategin. Lika Unika vill understryka det positiva i att Sverige genom riksdagsbeslut lägger fast ett nationellt mål om funktionshinderspolitiken och menar att myndighetens förslag till nationellt mål är mycket bra.

Myndigheten framhåller att det föreslagna nationella målet ska förstås och tolkas i relation till ett antal fastslagna generella allmänna principer, vilka även slagits fast i konventionen. Det är konventionens artikel tre om allmänna principer som förts in i förslaget vilket innebär att dess principer behandlas av riksdagen som grund för politiken. Detta är ett av förslagets allra viktigaste och mest positiva delar.

Konventionens principer är följande, enligt artikel 3 om allmänna principer

Respekt för inneboende värde, individuellt självbestämmande, innefattande frihet att göra egna val samt personers oberoende.

Icke-diskriminering, fullständigt och faktiskt deltagande och inkludering i samhället, respekt för olikheter och accepterande av personer med funktionsnedsättning som en del av den mänskliga mångfalden och mänskliga rättigheter, lika möjligheter och tillgänglighet, jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Respekt för den fortlöpande utvecklingen av förmågorna hos barn med funktionsnedsättning och respekt för funktionsnedsatta barns rätt att bevara sin identitet.

Listade principer

a) respekt för inneboende värde, individuellt självbestämmande, innefattande frihet att göra egna val samt enskilda personers oberoende,
b) icke-diskriminering,
c) fullständigt och faktiskt deltagande och inkludering i samhället,
d) respekt för olikheter och accepterande av personer med funktionsnedsättning som en del av den mänskliga mångfalden och mänskligheten,
e) lika möjligheter,
f) tillgänglighet,
g) jämställdhet mellan kvinnor och män,
h) respekt för den fortlöpande utvecklingen av förmågorna hos barn med funktionsnedsättning och respekt för funktionsnedsatta barns rätt att bevara sin identitet.