Skribent Jan-Erik Nyberg, presentation

Jan-Erik Nyberg är förtroendevald revisor i Stockholms Läns Landsting och Sollentuna Kommun. Han har en bakgrund som TCO-ekonom och chef för TCO:s samhällspolitiska enhet. Jan-Erik har också varit ordförande i Vård- och omsorgsnämnden och Överförmyndare i Sollentuna.

Jan-Erik Nyberg

Bakgrunden till rapporten

I regeringens strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011-2016 anges målet ”Att skapa ett samhälle utan hinder för delaktighet och med jämlika levnadsvillkor för människor med funktionsnedsättning.”

Personer med funktionsnedsättning har en svagare ställning på arbetsmarknaden än befolkningen i övrigt. Och tyvärr verkar det inte gå åt rätt håll. SCB, Statistiska Centralbyrån, gör återkommande undersökningar i anslutning till arbetskraftsundersökningarna (AKU). Mellan 2006 och 2014 har det inte skett någon säkerställd förbättring.

Mycket tyder även på att diskrimineringen av personer med funktionsnedsättning har ökat. En tredjedel, 32 procent, svarade 2014 ja på åtminstone en diskrimineringsfråga jämfört med en femtedel, 21 procent, 2006.
Lika Unika, federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, har gett tankesmedjan Arena Idé i uppdrag att ta fram denna rapport som beskriver nuläge och utveckling på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning, utbildningsbakgrund, arbetsförmedlingens roll, vad arbetsmarknandens parter (inte) gör och vad man kan göra för att leva upp till målet med funktionshinderpolitiken.

Rapporten svarar även på frågan vad politiken kostar och om vi kan lita på att det lönar sig att låta det kosta. Rapporten är skriven hösten 2015 av den tidigare TCO-ekonomen Jan-Erik Nyberg. Vi hoppas att rapporten ska stimulera debatten om funktionshinderpolitiken för att nå målet med politiken.

Stockholm i maj 2016
Maria Johansson Ordförande Lika Unika och Boa Ruthström Chef Arena Idé