Mänskliga rättigheter och funktionshinderperspektiv gör skillnad

I kommuner där man aktivt utgått från FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i sitt arbete påvisas positiva resultat. En avgörande faktor är att man inkluderar ett tydligt funktionshinderperspektiv i arbetet. Mänskliga rättigheter ska gälla alla flickor, pojkar, kvinnor och män utifrån ett tydligt barn-, jämställdhets- och funktionshinderperspektiv oavsett övrig diskrimineringsgrund. För att funktionshinderperspektivet ska genomsyra samhället behöver det uttalas tydligt i styrning, planering, uppföljning och budget.  

* Kommunalt arbete med mänskliga rättigheter

I utvärderingsrapport 2014 av funktionshinderpolitiken (Hur är läget) skrev Myndigheten för delaktighet att ”De kommuner som använder FN-konventionen eller som har mätbara mål är mer framgångsrika än andra kommuner i arbetet med att öka tillgängligheten och delaktigheten för personer med funktionsnedsättning”. Av det skälet och mot bakgrund av de stora skillnader som enligt FN-kommitténs rekommendationer till Sverige finns när det gäller implementeringen av CRPD är det arbete som kommuner, landsting och regioner bedriver för att förverkliga mänskliga rättigheter mycket viktigt. I en överenskommelse med regeringen har ett sådant arbetet utformats där också implementering av CRPD är en del.

Vid sidan om detta arbete är också de nationella uppföljningarna av hur arbetet med CRPD går i kommunerna en viktig del. Lika Unika deltog i arbetet med kommunuppföljningen och där blev frågor till kommunala verksamheter om arbetet med konventionen infogade.
MFDs kommunuppföljning.

Satsningar som inkluderar mänskliga rättigheter och funktionshindersperspektiv

* Kommunikationssatsning om CRPD, FN-rekommendationer och Diskrimineringslagen

Regeringen har gett Myndigheten för delaktighet i uppdrag om att öka kunskaperna och medvetenheten om innehållet i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning genom en kommunikationssatsning. I uppdraget ingår också att informera om att bristande tillgänglighet, från och med 1 januari 2015, är en form av diskriminering. Kommunikationssatsningen ska genomföras under åren 2015–2017 i samarbete med Diskrimineringsombudsmannen. Barnombudsmannen ska bistå med expertstöd vid planering och genomförande, i vissa delar av projektet. I myndighetens projektorganisation finns också funktionshinderrörelsens organisationer med, bland annat Lika Unika.
Länk med regeringens direktiv om uppdraget.

* MR-utbildning för offentliganställda

Sedan 15 juni 2016 finns en webbutbildning i mänskliga rättigheter som riktar sig till alla offentliganställda. Det är Uppsala universitet som, på uppdrag av regeringen, står bakom utbildningen. Man samarbetar bland andra med Myndigheten för delaktighet och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Utbildningen kommer att kompletteras med nya avsnitt kring konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Kurserna presenteras på webbplatsen MR-forum. MR-forum informerar om aktuella utbildningar och kurser i mänskliga rättigheter, forskning om mänskliga rättigheter samt verktyg, stöd och metoder i arbetet med mänskliga rättigheter i statlig verksamhet.
Beskrivning på Myndigheten för delaktighets webbplats.

* CRPD i ny funktionshinderpolitik från 2017

2016 är sista året då nuvarande strategi för funktionshinderpolitiken gäller (2011-2016) Inför en ny period/ny politik har Myndigheten för delaktighet presenterat förslag till regeringen (juni 2016).  I arbetet har funktionshinderrörelsen, bland andra Lika Unika, involverats. Om förslaget fastställs av regering/riksdag enligt myndighetens förslag blir konventionen (CRPD) en betydligt starkare bas för politiken än tidigare. Ett exempel är att enligt förslaget arbetas konventionens artikel tre med allmänna principer in som utgångspunkter för den svenska funktionshinderpolitiken.
Beskrivning på MFDs hemsida.

* Oberoende MR-institution under riksdagen

Den svenska regeringen har aviserat en skrivelse om det svenska nationella MR-arbetet till riksdagen som ska offentliggöras/lämnas den 7 oktober 2016. I den har regeringen glädjande nog meddelat att man kommer att lägga förslag om en oberoende MR-institution utifrån Parisprinciperna och där det är tydligt att också CRPD –implementering finns med . I budgetpropositionen för 2017 skriver regeringen också ”En viktig del i en sammanhållen struktur är förslaget om att inrätta en nationell institution för de mänskliga rättigheterna, i enlighe t med de s .k. Parisprinciperna . Riksdagen bör vara huvudman för en sådan institution.”
Regeringen i DN-debatt 2015.

Civilsamhället för dialog med riksdagen och dess konstitutionsutskott, inför deras arbete med att utforma en institution. Ett nätverk där bland andra Lika Unika ingår har exempelvis erbjudit riksdagen att använda sig av den MR-kompetens som finns i civilsamhället.
Brev till Konstitutionsutskottet 2016.

* Översättning av CRPD-kommitténs allmänna kommentarer

Som ett led i arbetet har Myndigheten för delaktighet översatt kommitténs två första allmänna kommentarer till svenska och inlett arbetet med att översätta kommentarerna 3 och 4. Kommentarerna förtydligar och fördjupar innehållet i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Kommentar nummer 1 avser artikel 12 Likhet inför lagen och kommentar två avser artikel 9 Tillgänglighet. Det har nyligen tillkommit ytterligare två allmänna kommentarer. Kommentar nummer 3 som avser artikel 6 om kvinnor och flickor med funktionsnedsättning och nummer 4 som avser artikel 24 om rätten till inkluderande utbildning.
Beskrivning på Myndigheten för delaktighets webbplats.