FN ger Sverige kritik på en hel del punkter

FN-kommitténs rekommendationer och kritik till Sverige

FNs kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning, för CRPD, har granskat Sverige. De gav den svenska regeringen kritik samt rekommendationer på 46 punkter efter Sveriges förhör i Geneve i april 2014, här är FNs rekommendationer och kritik till Sverige.

FN-kommittén för CRPD:s uppdrag är att granska de länder som ratificerat FN-konventionen rättigheter för personer med funktionsnedsättning i deras arbete med mänskliga rättigheter. Sverige hade sitt första förhör i Genève (31 mars- 1 april 2014) och nu har FN-kommitténs observationer och rekommendationer formulerats till den svenska regeringen. Sveriges nästa rapportering ska lämnas in senast den 15 januari 2019 (en förenklad rapportering nr 2-3).

Sverige ratificerade konventionen CRPD år 2008 och den började gälla 2009. Efter två år ska regeringen sedan göra en första rapport till FN, 2011 lämnades den första rapporten in. Funktionshindersrörelsens lämnade även in en alternativrapport. Flera tillägg har sedan gjorts från parterna, t.ex. så ställde kommittén 46 följdfrågor (List of Issues) till regeringen som lämnade in sina svar i december 2013 inför förhöret våren 2014.

FN:s rekommendationer

Aktuella underlag inför FN-förhöret 2014

Tidsplan för beredning av rekommendationerna

I april 2014 fick Sverige kritik och ett antal rekommendationer av FN-kommittén. Och det återstår fortfarande av regeringen att göra en konkret åttagslista och tidsplan utifrån rekommendationerna.

I juni 2014 gav dåvarande statsrådet Maria Larsson uppdraget till regeringskansliet att bereda frågan. Där ligger den fortfarande "under beredning", vilket hämmar arbetet i myndigheter mm att arbeta vidare med detta. Lika Unika tycker att detta är allvarligt och har vid upprepande tillfället ställt frågan om när detta kommer till stånd. Statsråd Åsa Regnér har nu meddelat att FNs rekommendationer kommer att ligga som utgångspunkt i den nya funktionshinderspolitiken 2017, tillsammans med FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt hållbarhetsmålen Agenda 2030.

Fråga 2013/14:670 FN-kritik mot funktionshinderspolitiken
av Lennart Axelsson (S)
till Statsrådet Maria Larsson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:670 FN-kritik mot funktionshinderspolitiken
Dnr S2014/4753/FST
Socialdepartementet
Barn- och äldreministern Maria Larsson