Värdefullt att barnkonventionen blir lag - Vi måste göra mer för barns rättigheter!

2016-10-20

- Det är värdefullt att barnkonventionen blir lag. Samtidigt måste vi göra mer för barns rättigheter i Sverige, inte minst för flickor och pojkar med funktionsnedsättning som ofta har sämre levnadsvillkor än sina kamrater. Sverige bör se till att svenska barn får klagorätt till FN. Den kommande MR-institutionen måste bli en stark motor i arbetet för barns rättigheter.

Det säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson i en kommentar till det remissvar som Lika Unika har sänt till regeringen. I svaret på Socialdepartementets remiss om betänkandet, Barnkonventionen blir svensk lag- SOU 2016:19, påminner Lika Unika om funktionshinderperspektivets betydelse på alla samhällsområden. Det är därför angeläget att se över hur också FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CRPD, kan bli svensk lag.

I skrivelsen till regeringen framför Lika Unika också en varning.

- Vi menar att man måste vara uppmärksam så att inte Barnkonventionen i praktiken blir ett tak för förbättringar när den är införd i lagstiftningen. Det ska ju i stället vara en lägsta ambitionsnivå där Sverige ska ha höga ambitioner att gå före, säger Maria Johansson.

I remissvaret pekar Lika Unika på orimliga skillnader mellan teori och praktik, mellan de åtaganden som görs genom att ratificera en konvention och hur den praktiska politiken ser ut, exempelvis på migrationsområdet. Där förutsätter Lika Unika att föreslagna lagförändringar ger ett starkare skydd för barns rättigheter i asylärenden.

Utredningen har undersökt hur barn med funktionsnedsättning idag får sina rättigheter tillgodosedda inom LSS. Lika Unika framhåller att det är bra förslag till lagförändringar som föreslås med anledning av den studien. Man lyfter samtidigt fram brister i samhället där det krävs att samhället gör mer för att stärka barns rättigheter. Därför måste alltid ett funktionshinderperspektiv finnas med i beslutsfattandet, menar Lika Unika.

- Vi pekar bland annat på att många elever inte får det stöd som de behöver i skolan för att klara undervisningen. Vi pekar på den bristande tillgängligheten runt om i våra skolor som bland annat inskränker elevers rätt att välja skola. På flera viktiga samhällsområden ser vi att det behöver göras mycket mer för barn med funktionsnedsättning ska få samma rättigheter och goda start i livet som andra barn, avslutar Maria Johansson.