Lika Unikas arbete i regeringens Funktionshindersdelegation

Lika Unika ingår från år 2011 med företrädare i regeringens Funktionshindersdelegation. Här är kortare rapporter om initiativ och frågor som Lika Unika väcker i delegationen, från hösten 2017.

Sammanträde 2017-11-13

Frågor till statsrådet Ylva Johansson med anledning av hennes medverkan på delegationen om arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. 

"Är du beredd att ta initiativ till en konkret handlingsplan i syfte att statliga myndigheter, kommuner och landsting samt statliga och andra offentligt ägda bolag ska arbeta strategiskt med rekrytering av personer med funktionsnedsättning i sina verksamheter?" Dessutom frågor om upphandling som verktyg, om åtgärder mot diskriminering samt om initiativ till dialog mellan regering, arbetsmarknadens parter och funktionshinderrörelsen.
Läs hela frågan
 
Fråga till statsrådet Åsa Regnér om regeringen avser agera efter brev från Försäkringskassan om personlig assistans.

"Vilka initiativ kommer regeringen att ta med anledning av Försäkringskassans skrivelse?"
Läs hela frågan
 
Fråga till statsrådet Åsa Regnér om dels statistik utifrån funktionshinderperspektiv samt om Jämställdhetsmyndighetens instruktion.
Läs hela frågan

 
Sammanträde 2017-09-18

Fråga till statsrådet Ardalan Shekarabi om regeringens initiativ för att ta med funktionshinderperspektiv i arbetet med Agenda 2030.

''Kommer regeringen i det fortsatta arbetet att åtgärda denna oacceptabla brist, en brist som dessutom enligt exempelvis Världsbanken, ger ett mycket svagare arbete med hållbarhet och riskerar att målen inte nås?'' 
Läs hela frågan.
 
Frågor till statsrådet Gustav Fridolin om Skolkommissionens betänkande och om funktionshinderperspektiv i skolpolitiken.

''Hur kommer regeringen komplettera den oacceptabla avsaknad av frågor som tillgänglighet och universell utformning som Skolkommissionens betänkande tyvärr är ett exempel på? ''
''Är regeringen beredd att ta initiativ så att ett tydligare funktionshinderperspektiv framöver finns med i alla relevanta sammanhang. Det kan exempelvis handla om utredningar, om budgeten och om propositioner i övrigt.''
Läs hela frågan

Frågor till statsådet Åsa Regnér om arbetet med ny funktionshinderpolitik och om MR-institutionen får tydligt uppdrag när det gäller implementeringen av FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

''Hur tänker sig regeringen med utredningens arbete? Inflytande från funktionshinderrörelsen? Vilken tidsplan är tänkt för utredningsarbetet?''

''Vilka åtgärder avser regeringen vidta för att en mekanism som främjar, skyddar och övervakar Sveriges förverkligande av CRPD skyndsamt ska inrättas inom den MR-institution som är på gång och vilka initiativ tas för att Konstitutionsutskottets arbete med en blivande MR-institution uppmärksammas på detta?''
Läs hela frågan