Myndigheten för Delaktighet, MFD

Lika Unika har 2 mandat i MFDs funktionshindersråd 2016-2017, samt 1 adjungerad tjänsteman.

Ordinarie plats:

  • Maria Johansson ordförande för Lika Unika
  • Niklas Mattsson, Synskadades Riksförbund SRF
  • Peter Andersson, opinonsbildare Lika Unika, adjungerad

I samverkan har en Överenskommelse för arbetsformer, struktur och syfte mm tagits fram för Funktionshindersrådet.