Ny rapport - Se förmågan

Frågor och svar - Se förmågan

De viktigaste budskapen i rapporten

* Sverige behöver skifta fokus: Vi måste börja lyfta fram människors resurser, kompetens och erfarenheter i stället för att sätta fokus på begränsningar. Idag är begreppet nedsatt arbetsförmåga en flitigt använd etikett på människor av politiker, myndigheter och arbetsmarknadsparter.

* Att avskaffa begreppet ”nedsatt arbetsförmåga” handlar om att betona andra värderingar och att lyfta fram den enskildes förmågor, erfarenheter och kompetens. Det handlar också om att ta bort ett uttryck som inte är rimligt att använda utan att relatera till de arbetsuppgifter som ska utföras. Det är ett begrepp som bidrar till fördomar.

* Samtidigt vill vi peka på de stopp, hinder och spärrar som idag finns på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Rapporten tar förslag till åtgärder om hur vi får bort de stopp, hinder och spärrar som enskilda möter. Elever med funktionsnedsättning får ofta en alltför svag utbildning som inte sällan beror på bristfälligt eller alltför sent stöd i skolan. Förutfattade meningar och rädsla hos arbetsgivare skapar hinder.

Förklaringen kan vara bristande kunskap om hur man praktiskt gör när man anställer en person med funktionsnedsättning som är i behov av en anpassad arbetsplats men också att kompetens och erfarenhet inte tillmäts tillräcklig betydelse vid anställning
* Att göra rätt från början är klokt, smart och samhällsekonomiskt lönsamt. Rapporten har en beräkning som illustrerar detta: En person med funktionsnedsättning som hela livet tvingas stå utanför arbetsmarknaden är en samhällsekonomisk kostnad på minst 10 miljoner kronor.

* Rapporten pekar på att diskrimineringen av personer med funktionsnedsättning verkar ha ökat i arbetslivet och här behövs insatser. En tredjedel, 32 procent, av dem som bedömer sig ha nedsatt arbetsförmåga svarade ja år 2014 på åtminstone en diskrimineringsfråga jämfört med en femtedel, 21 procent, 2006.