Lika Unikas valplattform

Ett verkligt värderingsskifte - från patient till medborgare med rättigheter!

Vid Lika Unikas styrelsens sammanträde den 27 maj fastställdes Lika Unikas krav riktade till partierna inför valet i september 2014. Lika Unika vill med sin valplattform få politiska löften inför nästa mandatperiod som på allvar förbättrar levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i Sverige.

De konkreta kraven i plattformen:

1) FN-Konventionen rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Lika Unika vill:
- Att en offensiv och målmedveten handlingsplan för förverkligande av FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning tas fram på alla samhällsnivåer- stat, kommun och landsting- över hela landet.-Att Sverige inrättar en oberoende MR-institution för att främja, skydda och bevaka arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige.
- Att politiken på alla nivåer ökar takten för att få till ett verkligt värderingsskifte - från patient till medborgare med rättigheter på lika villkor som andra!

2) En arbetslinje som gäller alla!

Lika Unika vill:
- Att stat, kommun och landsting tecknar en överenskommelse med funktionshindersrörelsen om att gå före i att anställa personer med funktionsnedsättning i sina verksamheter.

3) En skola som ger alla elever en god grund för livet!

Lika Unika vill:
-Att en Stödgaranti utfästs i form av resurspersoner samt tekniska och pedagogiska hjälpmedel, rätt att välja skola samt andra anpassningar efter behov. Insatserna ska sättas in redan vid skolstart för att ge alla elever goda möjligheter att klara utbildningen efter sina egna förutsättningar.

4) Ett tillgängligt samhälle!

Lika Unika vill:
- Att Sverige tar fram ett offensivt handlingsprogram för ökad tillgänglighet och användbarhet vilket utgår från FN-konventionen rättigheter för personer med funktionsnedsättning artikel 9 om tillgänglighet, och därmed ta tillgänglighetsarbetet på betydligt större allvar än som varit målsättningen för exempelvis ”Enkelt avhjälpta hinder”.
- Ha krav på tillgänglighetsaspekter när ombyggnadsprogram tas fram för miljonprogrammets bostäder.
- På allvar göra alla samhällsområden tillgängliga när det gäller information och kommunikation
- Att Sveriges diskrimineringslag klassar bristande tillgänglighet fullt ut som diskriminering.

Partierna svarar Lika Unika om kraven i valplattformen

I ett brev från Lika Unikas tidigare ordförande Bengt Olsson uppmanas alla partier som ställer upp i riksdagsvalet september 2014 att svara på frågorna om valplattformens förslag.

Här kan du läsa vad partierna har svarat

Sammanställning av alla svar i tabellform (tabellen i PDF-format).